Algemene Voorwaarden

Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen YOUMAN en haar opdrachtgevers, met betrekking tot de intermediaire personeelsdiensten:

  • DETACHERING: van personeel voor interim opdrachten (met of zonder overname)•
  • ZZP BEMIDDELING: voor zelfstandig uit te voeren opdrachten•
  • WERVING & SELECTIE: voor rechtstreekse indiensttreding

Hieronder staan de voorwaarden, die op die specifieke dienst van toepassing zijn. In hoofdstuk 4 staan de Algemene bepalingen beschreven die op elke dienst van toepassing zijn.

1. Algemene voorwaarden voor Detachering

Artikel 1: Werkingssfeer

Een gedetacheerde medewerker is in dienst bij YOUMAN en wordt op tijdelijke basis bij een opdrachtgever ingezet. Detachering voorziet in de behoefte bij de opdrachtgever aan tijdelijke expertise en/of capaciteit, of met het oog op overname op termijn. Een gedetacheerde medewerker kan alleen door de opdrachtgever worden overgenomen, indien dit nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en onder welke voorwaarden (na hoeveel gewerkte en gefactureerde uren) dit kosteloos is toegestaan.

Artikel 2: Aanvraag en selectie

Opdrachtgever verstrekt YOUMAN voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de opdracht en de werkzaamheden, aangevuld met informatie over functie-eisen, de toepasselijke arbeidsvoorwaarden regeling, werktijden, arbeidsduur, arbeidsplaats en alle wettelijk vereiste gegevens m.b.t. de arbeidsomstandigheden. YOUMAN selecteert aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie één of meer kandidaten, die zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht.

Artikel 3: Duur van de opdracht, opzegging, verlenging

De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd (zonder einddatum) of voor bepaalde tijd. De opdracht voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor:

  • Een vaste periode (een opdracht met vastgestelde einddatum) of•Een bepaalbare periode (een opdracht op projectbasis, waarbij een objectief bepaalbare gebeurtenis, zoals voltooiing van een bepaald project, de opdracht doet eindigen), of een combinatie van die twee:
  • Een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt (een project met een uiterste einddatum).

Tussentijdse opzegging van de opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één volledige kalendermaand.

Met het oog op de wettelijke aanzegverplichting voor tijdelijke contracten geldt dat opdrachtgever geacht wordt YOUMAN tijdig te informeren over een eventuele wens tot verlenging van de opdracht. Bij uitblijven van een tijdige kennisgeving tot verlenging zal YOUMAN de gedetacheerde aanzeggen niet te zullen verlengen. Wenst opdrachtgever daarna alsnog te verlengen of komt zij terug op een eerdere kennisgeving om te willen verlengen, dan zijn de eventuele aanzegkosten voor rekening opdrachtgever. De opdracht eindigt van rechtswege indien en zodra YOUMAN de gedetacheerde niet meer kan inzetten doordat de arbeidsovereenkomst tussen YOUMAN en de gedetacheerde op enig moment eindigt en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. YOUMAN schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt. Het eindigen van een opdracht laat verplichtingen van de opdrachtgever jegens YOUMAN onverlet.

Artikel 4: Functie en beloning

De beloning van de kandidaat wordt tenminste vastgesteld op basis van de bij opdrachtgever geldende beloning en conform de van toepassing zijnde wet-en regelgeving. Nadat de opdrachtgever een door YOUMAN aangedragen kandidaat heeft geselecteerd, stelt hijde inschaling in de geldende beloningsregeling vast, alsmede –voor zover van toepassing –onbelaste kostenvergoedingen, ADV en toeslagen (zoals voor overwerk, ploegendiensten, onregelmatigheid, verschoven uren en/of feestdagen. De opdrachtgever stelt YOUMAN tijdig op de hoogte van alle relevante wijzigingen in de geldende beloning en van initiële loonsverhogingen. Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving onjuist of de inschaling te laag is vastgesteld, zal de opdrachtgever aan YOUMAN onverwijld de juiste gegevens aanreiken. De beloning van de kandidaat zal opnieuw worden vastgesteld en het tarief wordt overeenkomstig gecorrigeerd. Eventuele schade en (na)kosten van YOUMAN komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Arbeidsduur en werktijden

De arbeidsomvang en de werktijden van de gedetacheerde bij de opdrachtgever worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging, dan wel anders overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de gedetacheerde zijn gelijk aan de bijopdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever ziet erop toe dat de gedetacheerde de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

Artikel 6: Leiding en toezicht

De werkzaamheden vinden plaats onder algehele verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de gedetacheerde bij de uitoefening van leiding en toezicht gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

Het is de opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming van YOUMAN, niet toegestaan de gedetacheerde op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde (of een ander) verrichten van werkzaamheden. Bij doorlening voor zover met toestemming van YOUMAN geldt te allen tijde, dat opdrachtgever alle relevante verplichtingen uit deze voorwaarden, in het bijzonder die met betrekking tot arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, overname, inlenersbeloning en aansprakelijkheid op zijn beurt onverkort en voorzien van gelijkluidende boetebepalingen met zijn opdrachtgever overeenkomt en dat hij jegens YOUMAN volledig instaat voor de nakoming daarvan. De opdrachtgever kan de gedetacheerde slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en Algemene voorwaarden bepaalde, indien YOUMAN en de gedetacheerde daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Ook elke vorm van tewerkstelling van de gedetacheerde buiten Nederland is slechts mogelijk, indien dit schriftelijk is overeengekomen met YOUMAN en nadat de gedetacheerde daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 7: Arbeidsomstandigheden

De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de gedetacheerde en YOUMAN verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.De opdrachtgever is gehouden om aan de gedetacheerde en aan YOUMAN tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de gedetacheerde actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en over alle specifiek voor de werklocatie(s) van de gedetacheerde relevante risico’s en aandachtspunten.Indien de gedetacheerde een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre er een verband bestaat met onvoldoende maatregelen ter voorkoming van het ongeval dan wel de beroepsziekte. De opdrachtgever informeert YOUMAN zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt daarbij een kopie van de opgestelde rapportage.

Artikel 8: Vervanging

YOUMAN is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ingezette gedetacheerde door een andere gedetacheerde onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van YOUMAN, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet-en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijnen van het UWV. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden kunnen afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren. YOUMAN schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien YOUMAN om welke reden dan ook een gedetacheerde of een vervanger niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen, bij de opdrachtgever kan inzetten.Bij arbeidsongeschiktheid van een gedetacheerde is YOUMAN niet gehouden voor vervanging zorg te dragen. Indien de (verwachte) duur van de arbeidsongeschiktheid daartoe aanleiding geeft, treden YOUMAN en de opdrachtgever met elkaar in overleg over de mogelijkheden van (al dan niet tijdelijke) vervanging.

Artikel 9: Overname

Het is de opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie in geen geval toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming en zonder dat sprake is van een schriftelijk overeengekomen overnametermijn, een door YOUMAN voorgestelde kandidaat (binnen twaalf maanden na introductie) of een door YOUMAN gedetacheerde medewerker (gedurende de uitvoering van een opdracht of gedurende twaalf maanden na afloop daarvan), buiten YOUMAN om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten. Indien de opdrachtgever hiermee in strijd handelt, is de opdrachtgever aan YOUMAN een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van €25.000, -.

Indien wel een nadrukkelijke schriftelijke overnametermijn is afgesproken, dan geldt voor overname van de gedetacheerde door opdrachtgever voordat de overnametermijn is verstreken, dat opdrachtgever aan YOUMAN een schadevergoeding verschuldigd is ter grootte van 50% van het geoffreerde c.q. laatst geldende uurtarief, vermenigvuldigd met het verschil tussen het aantal door de kandidaat voor YOUMAN reeds gewerkte en gefactureerde uren en de overeengekomen overnametermijn.

Artikel 10: Opschorting

YOUMAN is te allen tijde gerechtigd om naar eigen oordeel wegens bijzondere omstandigheden, opdrachten niet aan te nemen of terug te geven. Bij tussentijdse beëindiging om deze reden wordt naar de stand van de opdracht afgerekend. Het bepaalde in deze voorwaarden m.b.t. overname blijft onverkort van toepassing.De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de gedetacheerde tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten. Indien de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de gedetacheerde, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de overeengekomen opdracht c.q. de opzegtermijn onverkort aan YOUMAN het tarief te voldoen over het laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren. Partijen treden zo spoedig mogelijk in overleg om een oplossing voor deze ongewenste situatie te vinden.

Artikel 11: Bedrijfssluitingen

De opdrachtgever dient YOUMAN bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat YOUMAN deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de gedetacheerde. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever YOUMAN onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om YOUMAN tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan YOUMAN het tarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel 12: Aansprakelijkheid opdrachtgever

De opdrachtgever zal aan de gedetacheerde vergoeden (en YOUMAN vrijwaren tegen) alle schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand) die de gedetacheerde in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of YOUMAN daarvoor aansprakelijk is op grond van de wet en in het bijzonder de artikelen 7:658 (arbeidsomstandigheden), 7:611 (goed werkgeverschap) of 6:108 (schadevordering bij overlijden) Burgerlijk Wetboek. De opdrachtgever zal aan de gedetacheerde de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of tenietgegaan.De opdrachtgever die enige verplichting uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding aan YOUMAN van alle daaruit voortvloeiende schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestellingnodig is, en hij dient YOUMAN jegens derden ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat YOUMAN eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding van de overeenkomst.De opdrachtgever vrijwaart YOUMAN voor elke aansprakelijkheid van YOUMAN alswerkgever van de gedetacheerde ter zake van de in dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 13: Aansprakelijkheid YOUMAN

YOUMAN is, buiten opzet of grove nalatigheid van YOUMAN, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van de inzet van een gedetacheerde die niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen.Indien en voor zover YOUMAN haar inspanningsverplichting niet nakomt, is YOUMAN gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van YOUMAN.Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van YOUMAN is beperkt tot het door YOUMAN aan de opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de uitvoering van de opdracht, tot een maximum van drie maanden. Het door YOUMAN maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven. Aansprakelijkheid van YOUMAN voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 14: Tarief

Het door de opdrachtgever aan YOUMAN verschuldigde tarief wordt berekend over de uren waarop YOUMAN op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste over de door de gedetacheerde werkelijk gewerkte uren. Het tarief wordt verhoogd met procentuele toeslagen en kostenvergoedingen, voor zover van toepassing, en met BTW.
Overwerk en werk op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) wordt in beginsel beloond conform de bij opdrachtgever geldende toeslagenregeling. YOUMAN is gerechtigd om het tarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen indien de kosten daarvan stijgen als gevolg van (wijzigingen in) sociale en fiscale wet en-regelgeving of van enig ander verbindend voorschrift, of als gevolg van verhoging van lonen en overige arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is YOUMAN gerechtigd jaarlijks per 1 januari de tarieven van lopende opdrachten aan te passen op basis van het CBS-inflatiecijfer.Iedere aanpassing van het tarief wordt door YOUMAN zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever het tarief te laag is vastgesteld, is YOUMAN gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht het tarief op het juiste niveau te brengen. YOUMAN kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door YOUMAN zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 15: Facturatie en tijdverantwoording

Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk c.q. digitaal geaccordeerde urenstaten. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de op de urenstaten vermelde gegevens van de gedetacheerde correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de gedetacheerde, het aantal gewerkte uren, overuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het tarief is verschuldigd, eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten. De opdrachtgever staat in voor de tekeningsbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor ondertekening van de urenstaten en de hieraan gerelateerde facturering.Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de gedetacheerde in te dienen urenstaten, behoudt de opdrachtgever een kopie van de urenstaat. Bij verschil tussen de door de gedetacheerde bij YOUMAN ingediende urenstaat en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt de door de gedetacheerde bij YOUMAN ingediende urenstaat voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

Artikel 16: Auto

Indien door opdrachtgever rechtstreeks (althans niet via YOUMAN) aan een gedetacheerde een auto of een andere bijtellings-plichtige zaak ter beschikking wordt gesteld, overlegt de opdrachtgever aan YOUMAN onverwijld alle voor een correcte salarisverwerking benodigde gegevens, waaronder een opgave van begin-en einddatum, model/kenteken en cataloguswaarde. Opdrachtgever is jegens YOUMAN aansprakelijk voor niet, niet tijdig of onjuist verstrekte gegevens. Opdrachtgever is gehouden om alle wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten en is aansprakelijk voor alle mogelijke uit het gebruik voortvloeiende schade.

Artikel 17: Verplichtingen Wet WAADI

De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8a van de WAADI(Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) en zorgt dat gedetacheerden gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines, kinderopvang-en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om objectieve redenen gerechtvaardigd is. Opdrachtgever verklaart zich voorts uitdrukkelijk bekend met artikel 8b WAADI en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de gedetacheerde, opdat deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de werknemers van die onderneming.

Artikel 18: Overige Algemene voorwaarden

Naast deze Algemene voorwaarden voor Detachering zijn voorts van toepassing de Algemene bepalingen in hoofdstuk 4 van dit document.

2. Algemene voorwaarden voor ZZP BEMIDDELING

Artikel 1: Werkingssfeer

Met ZZP Bemiddeling voorziet YOUMAN in de behoefte van opdrachtgever aan de inzet van specifieke expertise voor de uitvoering van een bepaalde opdracht door een zelfstandige professional. De werkzaamheden zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging worden door de ingeschakelde ZZP-er in zelfstandigheid uitgevoerd op locatie bij en in opdracht van opdrachtgever.

Artikel 2: Opdrachtbevestiging

Bij elke bemiddeling van een ZZP-er door YOUMAN wordt in een opdrachtbevestiging vastgelegd wat de uit te voeren opdracht inhoudt, zowel inhoudelijk wat betreft de in te brengen expertise en/of de te bereiken resultaten, als praktisch zoals m.b.t. de startdatum, tarief en planning.

Artikel 3: Modelovereenkomst

De afspraken tussen YOUMAN en de ZZP-er worden vastgelegd in een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst voor zelfstandigen, het ‘tussenkomstmodel’. Hierin wordt eveneens de opdrachtomschrijving van de opdrachtgever vastgelegd.

Artikel 4: Zelfstandigheid

Partijen beogen nadrukkelijk niet om direct of indirect een arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek tot stand te brengen tussen ZZP-er en de opdrachtgever. Tussen geen der partijen bestaat een gezagsverhouding.Opdrachtgever draagt er dan ook zorg voor, dat de ZZP-er de werkzaamheden in het kader van de opdracht steeds kan verrichten als zelfstandige, naar eigen inzicht en zonder “leiding en toezicht”. Aanwijzingen vanuit opdrachtgever beperken zich tot de te behalen doelen/eindresultaten zoals aangegeven in de opdrachtomschrijving. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle bevoegdheden en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 5: Vervanging

De ZZP-er kan zich als zelfstandige vrij laten vervangen, na opdrachtgever en YOUMAN daarover vooraf geïnformeerd te hebben. De ZZP-er behoudt niettemin te allen tijde de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de opdracht door de vervanger. Goedkeuring van een vervanger kan opdrachtgever alleen onthouden op basisvan vooraf vastgestelde objectieve criteria m.b.t. de vereiste kwaliteiten.

Artikel 6: Rol opdrachtgever

De verplichtingen van de opdrachtgever volgens deze overeenkomst dienen (mede) ter voorkoming van vaststelling door de Belastingdienst van inhoudingsplicht ter zake van de opdracht, zoals wegens ‘schijnzelfstandigheid’. Indien en voor zover vaststelling van inhoudingsplicht voortkomt uit het niet nakomen van deze overeenkomst dooropdrachtgever, is opdrachtgever jegens YOUMAN aansprakelijk voor de door YOUMAN als gevolg van de vaststelling van inhoudingsplicht geleden schade.

Artikel 7: Tussentijdse opzegging

Indien opdrachtgever de opdracht tussentijds wenst te beëindigen, zal opdrachtgever hiervoor jegens YOUMAN een opzegtermijn van 30 dagen in acht nemen, te rekenen vanaf de datum van opzegging. Mocht opdrachtgever de opdracht tussentijds op een kortere termijn dan 30 dagen willen beëindigen, dan is opdrachtgever gehouden tot betaling aan YOUMAN van een vergoeding, gelijk aan het tarief dat normaliter over de resterende duur van de overeengekomen opzegtermijn in rekening gebracht zou zijn.Ter zake van tussentijdse opzegging door de ZZP-er of van feitelijke beëindiging door de ZZP-er van de werkzaamheden, zal YOUMAN jegens opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 8: Arbeidsomstandigheden

Opdrachtgever staat in voor de nakoming van Arbo-verplichtingen voor zover van toepassing op de werkzaamheden van de ZZP-er in het kader van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart YOUMAN voor schade of letsel door de ZZP-er geleden bij de uitoefening van deze opdracht.

Artikel 9: Tarief

YOUMAN is gerechtigd om het tarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen indien de kosten daarvan aantoonbaar stijgen als gevolg van (wijzigingen in) fiscale wet en-regelgeving of van enig ander verbindend voorschrift. Daarnaast is YOUMAN gerechtigd jaarlijks per 1 januari de tarieven aan te passen op basis van het CBS-inflatiecijfer, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever. Iedere aanpassing van het tarief wordt door YOUMAN zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt.

Artikel 10: Wijziging overeenkomst

(Overige) wijzigingen van de overeenkomst komen uitsluitend tot stand door middel van een expliciete schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

Artikel 11: Relatiebeding

Het is opdrachtgever of daaraan gelieerde bedrijven niet toegestaan om zonder toestemming van YOUMAN met de door YOUMAN ingezette zelfstandige direct of indirect een dienstverband aan te gaan of deze anderszins werkzaam te laten zijn gedurende de opdracht en twaalf maanden aansluitend. Indien de opdrachtgever hiermee in strijd handelt, is de opdrachtgever aan YOUMAN een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van € 25.000, -.

Artikel 12: Overige Algemene voorwaarden

Naast deze Algemene voorwaarden voorZZP-bemiddeling zijn voorts van toepassing de Algemene bepalingen in hoofdstuk 4 van dit document.

3. Algemene voorwaarden voor WERVING & SELECTIE

Artikel 1: Werkingssfeer

Werving & selectie voor directe indiensttreding is de opdracht waarbij YOUMAN één of meer geschikt geachte kandidaten ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever selecteert en mondeling of schriftelijk bij die opdrachtgever introduceert. Van een succesvolle vervulling van zo’n opdracht is sprake indien en zodra een door YOUMAN bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat aldaar in dienst treedt.Onder indiensttreding wordt mede begrepen elke vergelijkbare vorm van feitelijke tewerkstelling van een door YOUMAN geïntroduceerde kandidaat (bijv. als opdrachtnemer, als vennoot, als inleenkracht, enz.), in wat voor functie dan ook, al of niet via een derde en al of niet bij een andere vestiging van opdrachtgever en/of bij een aan zijn organisatie gelieerde onderneming.Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door YOUMAN aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na die introductie -al of niet na intrekking van de opdracht –op een in de vorige zin bedoelde wijze werkzaam is.

Artikel 2: Honorarium

Bij een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt door YOUMAN aan opdrachtgever een honorarium van 25% van het bruto jaarsalaris van de kandidaat in rekening gebracht, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief alle emolumenten, die de door YOUMAN aangedragen kandidaat bij de opdrachtgever gaat verdienen. Onder emolumenten wordt in dit kader verstaan: vakantiebijslag en dertiende maand.In het geval van een dienstverband korter dan één jaar en/of een parttime dienstverband (een werkweek korter dan de normale fulltime arbeidsduur), wordt het bruto jaarsalaris waarover het honorarium wordt berekend gebaseerd op een vol jaar en een fulltime werkweek.Wanneer het bruto jaarsalaris niet goed is vast te stellen, bijvoorbeeld vanwege variabele componenten, dan sluiten partijen aan bij de door YOUMAN vast te stellen marktwaarde van de kandidaat.

Artikel 3: Overige kosten

De opdrachtgever is, buiten het honorarium bij succesvolle vervulling, geen kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan YOUMAN verschuldigd, tenzij hierover uitdrukkelijke afspraken tussen YOUMAN en de opdrachtgever zijn gemaakt.

Artikel 4: Rol YOUMAN

YOUMAN is gehouden om zich in het kader van een opdracht in te spannen om geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door YOUMAN geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze anderszins werkzaam te laten zijn, alsmede voor de inhoud van de arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden, is de opdrachtgever verantwoordelijk. YOUMAN aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door YOUMAN is aangedragen.

Artikel 5: Informatieplicht

Partijen houden elkaar steeds op de hoogte van de lopende procedures. De opdrachtgever is verplicht om aan YOUMAN-mededeling te doen van het bereiken van overeenstemming met een kandidaat en om gegevens te verstrekken betreffende het bruto jaarsalaris en de startdatum van de door YOUMAN geselecteerde kandidaat, direct nadat opdrachtgever en kandidaat hierover overeenstemming hebben bereikt. De opdrachtgever is voorts verplicht om binnen veertien dagen na een daartoe gedaan verzoek aan YOUMAN deze gegevens te verstrekken. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is YOUMAN gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en des conform te factureren.

Artikel 6: Facturatie

Het verschuldigde honorarium wordt aan de opdrachtgever gefactureerd zodra de startdatum van de kandidaat bij opdrachtgever is vastgesteld, zijnde de datum van indiensttreding en/of de datum waarop de werkzaamheden van door de door YOUMAN geselecteerde kandidaat feitelijk aanvangen.

Artikel 7: Garantieregeling

Indien een door YOUMAN bemiddelde kandidaat binnen één maand na indiensttreding niet meer bij de opdrachtgever in dienst is, zal YOUMAN, mits de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens YOUMAN heeft voldaan, eenmalig, naar beste vermogen, een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin, en tegen een vergelijkbaar salaris waarvoor de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. De procedure conform de oorspronkelijke opdrachtbevestiging zal hiertoe opnieuw worden opgestart.Indien de opdrachtgever van de garantieregeling gebruik wenst te maken, dient hij YOUMAN binnen veertien dagen na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat daarvan schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever op het bepaalde in dit artikel geen beroep (meer) kan doen.Indien YOUMAN binnen drie maanden na beëindiging van het dienstverband met de eerste kandidaat er niet in slaagt een nieuwe kandidaat te werven en te selecteren, die bij de opdrachtgever in dienst treedt, betaalt YOUMAN 50% van het door de opdrachtgever betaalde honorarium (dus niet van eventuele overige kosten) aan de opdrachtgever terug. Terugbetaling vindt niet plaats indien de opdrachtgever in de garantieperiode de door de eerste kandidaat vervulde functie zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld.YOUMAN zendt in geval van terugbetaling aan de opdrachtgever voor dit bedrag een creditfactuur en betaalt het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen daarna.

Indien een door YOUMAN in het kader van deze garantieregeling voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt, of indien YOUMAN 50% van het honorarium heeft terugbetaald, of indien de opdrachtgever in de garantieperiode de functie zelf (al of niet via derden) heeft ingevuld, is YOUMAN van al haar verplichtingen uit hoofde van dit garantieartikel gekweten.

Artikel 8: Einde opdracht

Een opdracht tot werving & selectie eindigt in elk geval door succesvolle vervulling van de opdracht, door intrekking van de opdracht door de opdrachtgever of door teruggeven van de opdracht door YOUMAN. Het eindigen van een opdracht laat verplichtingen van de opdrachtgever jegens YOUMAN m.b.t. door YOUMAN bij opdrachtgever reeds geïntroduceerde kandidaten onverlet.

Artikel 9: Overige Algemene voorwaarden

Naast deze Algemene voorwaarden voor Werving & Selectie zijn voorts van toepassing de Algemene bepalingen in hoofdstuk 4 van dit document.

4. Algemene bepalingen van toepassing op alle intermediaire personeelsdiensten van YOUMAN

Artikel 1: Rechtskeuze en geschillen

De relatie tussen opdrachtgever en YOUMAN (aanvraag/opdracht, offerte en overeenkomst) wordt in zijn geheel beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij er schriftelijk expliciete afwijkingen worden afgesproken. In het geval van een onverhoopt geschil, dat niet in goed onderling overleg kan worden opgelost, staat het iedere partij vrij om zich tot de bevoegde burgerlijke rechter in Nederland te wenden.

Artikel 2: Ongeldige bepalingen

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepaling.

Artikel 3: Voorkomen van discriminatie

Opdrachtgever zal, ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, geen eisen stellen of bij de selectie van kandidaten laten meewegen, die niet relevant zijn voor de goede uitvoering van de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 4: Inspanningsverplichting

YOUMAN zal zich naar beste kunnen inspannen om de opdracht naar behoren uit te voeren.YOUMAN schiet niet tekort en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien haar inspanningen om welke reden dan ook niet -of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn -leiden tot daadwerkelijke inzet of bemiddeling. YOUMAN is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen toegebracht aan de opdrachtgever of aan een derde, die voortvloeien uit het doen of nalaten van voorgestelde, ingezette en/of bemiddelde kandidaten.

Artikel 5: Betaling

Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om elke door YOUMAN ingediende factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, zonder verrekening of inhoudingen. Indien een factuur niet binnen deze periode is betaald, is de opdrachtgever na de eerste betalingsherinnering van rechtswege in verzuim is hij en een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend.

Artikel 6: Opschorting en beëindiging

YOUMAN heeft het recht om de nakoming uit hoofde van alle tussen de opdrachtgever en YOUMAN bestaande opdrachten op te schorten, dan wel deze opdrachten zonder enige ingebrekestelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de opdracht; of indien aannemelijk wordt dat de opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens YOUMAN zal (kunnen) voldoen; of indien de opdrachtgever geliquideerd wordt of in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd. Bij ontbinding van een opdracht worden de verplichtingen van de opdrachtgever jegens YOUMAN direct opeisbaar.

Artikel 7: Geheimhouding

YOUMAN en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij en voor zover verstrekking van die informatie in alle redelijkheid nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of er sprake is van een wettelijke plicht tot bekendmaking.
Het is de opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan om gegevens van een door YOUMAN voorgestelde kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YOUMAN aan een derde bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan YOUMAN een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000, – per overtreding, onverminderd het recht van YOUMAN van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8: Privacy

Opdrachtgever erkent dat kandidaatsgegevens bestaan uit persoonsgegevens, die uitsluitend voor het specifieke doel van de dienstverlening van YOUMAN door de betrokkene aan YOUMAN zijn verstrekt en die daartoe door YOUMAN aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Opdrachtgever zal geen persoonsgegevens in de zin van de AVG en aanverwante wetgeving verwerken buiten het doel van die dienstverlening en zonder wettelijke grondslag.